ImDiPeT PIA skolotāju digitālās pedagoģiskās kompetences uzlabošana tūrisma nozarē

REZULTĀTI

IMDIPET projekts strādā pie 3 intelektuālajiem rezultātiem, tostarp digitālo prasmju trūkuma profesionālajā izglītībā un apmācībā (tūrisma nozarē), izglītības programmatūras vai atvērtā koda digitālās bibliotēkas izstrādes.

Project n°2020-1-FR01-VET-095598

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein